17 دی 1356 روزنامه اطلاعات مقاله ای منتشر کرد که برخی محققین این مقاله را سرآغاز اعتراضاتی می دانند که منجر به انقلاب اسلامی شد. مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه، از طرف دربار به روزنامه اطلاعات ارسال شده بود و علی رغم مخالفت مسئولین روزنامه دربار اصرار بر چاپ مقاله داشت. مسئولین روزنامه که پی بردند قدرت تغییر نظر دربار را ندارند این مقاله را در کنار آگهی های تبلیغاتی چاپ کردند تا شاید مقاله را از کانون توجه مردم دور نگه دارند. در این مقاله توهین هایی به امام خمینی شده بود که خشم مردم را برانگیخت. اعتراضات ابتدا از شهر قم شروع شد و دامنه تظاهرات به شهرهای بزرگ هم کشیده شد که تا بهمن ماه 57 ادامه داشت و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. سپهبد صمدیان پور، رئیس شهربانی کل کشور در جلسه‌ مورخ 16 شهریور 1357 شورای امنیت ملی و هیأت دولت اظهار می‌دارد: ریشه این ناراحتی‌هایی که ما داریم از 17 دی سال گذشته شروع شد. نام مستعار نویسنده مقاله احمد رشیدی مطلق بود؛ اما این شخص وجود خارجی نداشت، پس نویسنده چه کسی بود؟ با گذشت 41 سال از این مقاله هنوز هم کسی از نویسنده آن خبر ندارد؛ عده ای شخص شاه را نویسنده مقاله می دانند عده ای هم هویدا را مسئول این مقاله می دانند؛ اما واقعیت این است نویسنده مقاله هر کسی که بود خواسته یا ناخواسته (که قطعا ناخواسته بود) کمک بزرگی به انقلاب اسلامی ایران کرد. نوشته شده توسط: ه د ی حسینی
Playlists : ویدئو ها