دیگر همگان می دانند که صنعت خودرو در دست یک مافیای هزار سَراست، که هر قسمتش در نهاد و سازمانی، ازاین مار هفت سر حمایت می کنند و خوراکش را تامین، برای همین است که در تمام این سال ها درادوار مختلف دولت ها کسی نتوانسته کاری را درراستای بهبود آن پیش ببرد !