امروزه مبحث پیرامون مسائل زنان و حقوق مربوط به آنها، گفتمانی غالب در سطح اکثر جوامع قلمداد می شود و از آنجا که اکثراً نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، مسائل مربوط به آنان نیز حائز اهمیت است.نقش و جایگاه زن در خانواده و جوامع، موضوعی ست که همواره مورد بحث و مناقشه بوده و در این رابطه، آراء و نظریات بسیاری مطرح شده اند؛ نظراتی که گاهی در تضاد و تناقضی مشخص با یکدیگر قرار می گیرند.

امروزه مبحث پیرامون مسائل زنان و حقوق مربوط به آنها، گفتمانی غالب در سطح اکثر جوامع قلمداد می شود و از آنجا که اکثراً نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، مسائل مربوط به آنان نیز حائز اهمیت است.نقش و جایگاه زن در خانواده و جوامع، موضوعی ست که همواره مورد بحث و مناقشه بوده و در این رابطه، آراء و نظریات بسیاری مطرح شده اند؛ نظراتی که گاهی در تضاد و تناقضی مشخص با یکدیگر قرار می گیرند.