یکی از رفتارهایی که در سیستم های اداری می تواند مورد اعتراض آحاد جامعه قرار گیرد، استخدام های زنجیره ای، یا اصطلاحا مافیایی است. چراکه به موجب آن می توان انتظار انواع فساد سیستماتیک را در سازمان یا ارگان مطبوع داشت.
از همین رو شورای پنجم طی اقدامی مثبت با تصویب قانون منع به کارگیری خویشاوندان و بستگان مدیران شهرداری، از بروز هرگونه شائبه در روند مدیریت شهری جلوگیری نمود.
هرچند که این مصوبه ابتدا با بی مهری و بی میلی از سوی فرمانداری مواجه شد و دست رد بر آن خورد، اما در نهایت شورای حل اختلاف با تایید نهایی آن، موجبات عملیاتی شدن این طرح را در بدنه شهرداری فراهم آورد.
حال سوال اینجاست، با وجود دچار بودن بدنه مدیری شهری به این معضل، تکلیف انتصابات فامیلی که تا کنون در آن صورت گرفته چه می شود؟!
آیا این قانون عطف به ما سبق می شود؟!
آقازاده ها صندلی ها را رها می کنند یا از نهادی به نهاد دیگر کوچ می کنند؟!

امیر مرادعلی