این حادثه تلخ رو شاید بشه جز تلخ ترین اتفاقات چند ساله اخیر دانست.اتفاقی که جان خیلی از آتشنشانهای جوانمان را گرفت و باعث خسارت به کسبه این ساختمان شد.
اما اتفاقی که هنوز این تلخی را از یاد ها نبرده و فقط مارا کم کم دارد سرد میکند ،جای خالیه این ساختمان است.
چرا که بعد از دوسال کمترین کار ممکن این بود که جای خالی این ساختمان سریع تر با یک ساختمان مجهز تر ساخته شود.