امیدواریم اولین و آخرین تخریب نباشد…
بعد از یک هفته دوباره به این ویلا سر میزنیم تا ببینیم تخریب صورت گرفته یا درگیر یک عوام فریبی شدیم