برچسب: مادر

زن پیروز یا مادر موفق؟!
۸ اسفند ۱۳۹۷

امروزه مبحث پیرامون مسائل زنان و حقوق مربوط به آنها، گفتمانی غالب در سطح اکثر جوامع قلمداد می شود و از آنجا که اکثراً نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، مسائل مربوط به آنان نیز حائز اهمیت است. آنچه مشخص است اینکه نقش و جایگاه زن در خانواده و...