برچسب: قانون منع بکارگیری بازنشستگان

قانون منع بکارگیری خویشاوندان مدیران شهری در شهرداری و معضل عزل یا جابه جایی آقازاده ها
۲۳ دی ۱۳۹۷

یکی از رفتارهایی که در سیستم های اداری می تواند مورد اعتراض آحاد جامعه قرار گیرد، استخدام های زنجیره ای، یا اصطلاحا مافیایی است. چراکه به موجب آن می توان انتظار انواع فساد سیستماتیک را در سازمان یا ارگان مطبوع داشت. از همین رو شورای پنجم طی اقدامی...