برچسب: خودروسازی سپاه

ورود ارگانهای نظامی به صنعت خودرو اقدامی مثبت در جهت رفع وابستگی به بیرون مرزها
۱۱ اسفند ۱۳۹۷

دیگر همگان می دانند که صنعت خودرو در دست یک مافیای هزار سَراست، که هر قسمتش در نهاد و سازمانی، ازاین مار هفت سر حمایت می کنند و خوراکش را تامین، برای همین است که در تمام این سال ها درادوار مختلف دولت ها کسی نتوانسته کاری را درراستای بهبود آن پیش ببرد...