برچسب: تحریم آمریکا

همگرایی جهانی در ناکارآمد کردن تحریم های یکجانبه آمریکا
۲۳ دی ۱۳۹۷

تحریم های یکجانبه آمریکا که در موارد متعددی ناقض اصول مصرح در منشور ملل متحد و اصل استقلال دولتها است ، دهه ها است که کشورهای مستقل جهان را هدف قرار داده است. وجه مشترک بیشتر کشورهای تحت تحریم آمریکا ، مقابله آنها با هژمونی منطقه ای و جهانی ایالات...