افزایش پایه پولی و نقدینگی در برهه های خاصی از تاریخ ایران باعث کاهش ارزش پول ملی شده است. یکی از برهه هایی که این اتفاق افتاد از مرداد ماه سال گذشته تا کنون است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که دلایل اصلی این اتفاق، فشارها و مشکلات سیستم انتقال ارز به کشور بوده و سوءمدیریت‌ها این موضوع را بیش از پیش افزایش داده است.
برای شروع درک این مساله اول باید نهاد و مسئولی را که برای افزایش ارزش پول ملی مسئول است را مشخص کنیم به راستی کدام نهاد این وظیفه سنگین را در قبال فشارهای خارجی و برخی ناهمگنی‌های داخلی بر عهده دارد؟
پاسخی که به طور حتم برای همه آشکار شده این است که بانک مرکزی متولی مستقیم حفظ ارزش پول ملی در کشور است، اما آیا این نهاد به تنهایی می‌تواند این سیستم را به طور مستمر مدیریت و کنترل کند؟ یا نهادهای دیگری نظیر وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بخش خصوصی هم باید در راستای اهداف این نهاد تلاش خود را بیشتر کنند؟ بعد از شناخت ریشه های این مساله اقتصادی باید به سراغ حل آن برویم، قطع به یقین عبور از این مشکل اقتصادی همکاری نهاد های مالی و همچنین تمامی مردم را میطلبد.