چرا نخست وزیر شریف امامی در خاطرات اش ارتش شاهنشاهی که پنجمین ارتش قوی دنیا بود را مسخره می کند؟