ایران چگونه تحریم های غرب را دور می زند؟
پیمان پولی ایران، هند، ترکیه و روسیه راه میان بر برای مقابله با انحصار دلار آمریکا است