همه ی کودکان آزاده ی دنیا همنشین گهواره ی علی اصغر هستند

قنداقی سفید و ماه در او
علی اصغر و ناله هرسو
و در دست پدر رو به آسمان
که ای کافران ببینید نامردان
جرعه آب از طفلی دریغ می کنید…