مذاکرات مردم فلسطین برای احقاق حقوق خود ۶۰ سالگی را رد کرده و بی نتیجه ادامه دارد. در این بین مقاومت های مقطعی نتیجه هایی شگفت انگیز در بر داشته و حتی توانسته حیات سیاسی اسراییل را تحت الشعاع قرار دهد. حمله تروریستی هفته پیش اسراییل به فلسطین و پاسخ دندان شکن نیرو های مقاومت باعث شد که حتی کابینه اسراییل در معرض فروپاشی قرار بگیرد.