ایران و پاکستان به دلیل همجواری و قرابت فرهنگی و دینی، بالطبع حائز منافعی مشترک در زمینه های گوناگون خواهند بود.یکی از این موارد، منافع سیاسی امنیتی است که به علت حضور شبه نظامیان مخل امنیت در مرزهای دو کشور، تداوم همکاری ها میان ایران و پاکستان اجتناب ناپذیر است.مضاف بر آن نزدیکی های فرهنگی و برخورداری از تاریخ مشترک، راهگشای حل معضلات اجتماعی و خصوصا اقتصادی طرفین است که با ایجاد رابطه ای بی واسطه می توانند موجبات توسعه و پیشرفت را در اهم عرصه ها فراهم سازند.
امیر مرادعلی