با اندکی تأمل در اتفاقات دنیا و مرور آمارهای سازمان ملل، به راحتی می‌توان متوجه شد که آمریکا و هم پیمانانش، پیشتاز پایمال شدن حقوق کودکان در دنیا هستند.کودکان بی‌گناهی که قربانی زیاده خواهی و جنگ افروزی‌های آمریکا هستند.
حجم جنایات آمریکا و همپیمانانش در حق کودکان به حدی است که امکان ندارد شما هم فعال حقوق کودکان باشید و هم طرفدار آمریکا.