آنچه از دلیران تنگستان باید بدانیم. توضیح کامل تر: تاریخ باید قیام تنگستان رئیسعلی دلواری و یاران اش را قیام علیه ظلم روایت کند.