با دست خالی گهواره ای امن برای کودکان شدند… سربازان شجاع مراسم رژه ی اهواز از جان خود برای نجات زنان و کودکان گذشتند…