یکی از مشکلاتی که گریبان گیر اقتصاد ایران است، وابستگی آن به نفت می باشد. این اقتصاد نفت محور، موجبات رخوت در تولید و در پی آن عدم توسعه اقتصادی و افزایش بیکاری را فراهم آورده است.

ماحصل فروش نفت، می بایست صرف توسعه اقتصادی کشور شود، اما متاسفانه این درآمد برای محقق شدن بودجه سالانه در نظر گرفته می شود.

مهمترین راه های کاهش وابستگی اقتصاد به نفت خام، پرهیز از واردات بی رویه و بازگشت به سیاست نگاه به تولید داخل، سرمایه گذاری بر نیروی انسانی جوان و متخصص و همچنین تعامل با کشورهای مشترک المنافع است.

شکوفایی اقتصادی و همچنین ذخیره انرژی برای آیندگان با اتکای به صادرات غیر نفتی امکان پذیر است؛ چراکه ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و بهره مندی از انواع مواهب طبیعی، از ظرفیت صادرات انواع محصولات کشاورزی، دامی، صنایع دستی و … برخوردار می باشد.

نوشته شده توسط: مرادعلی