تجربه ثابت کرده است وقتی تاریخ مصرف دیکتاتوری بگذرد دیگر سرنوشتش برای آمریکا مهم نیست. خواه این فرد شاه مخلوع، صدام حسین، دیکتاتور لیبی یا ولیعهد جوان عربستان باشد. بعد از آن دیکتاتور می‌ماند و ملت ستم دیده