سالهاست که رسانه ها به خصوص رسانه های فارسی زبان بین المللی از بحران غذا و انرژی در ایران سخن میگویند. بحران و بحران و بحران کلیدواژه تکراری این رسانه هاست. اگر چه در خصوص غذا و انرژی آمار های سازمان های معتبر بین المللی دقیقا خلاف این شانتاژ ها را اثبات میکنند. از نتایج این کار رسانه ای کثیف شاید بتوان به خودتحقیری نهادینه شده در مردم ایران اشاره کرد.
باید پرسید بحران غذا و انرژی یا بحران حماقت؟