آیا می دانستید در دوران پهلوی بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در ایران آزادانه با مالیات ایرانیان زندگی می کردند و به حقوق شهروندی مردم احترامی قائل نبودند؟