اقتصاد دانش محور آن است که تولید، توزیع و استفاده از دانش در آن نقش اصلی و غالب را برای تولید ثروت ایفا کند. مسلم است که ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص‌های سخت افزاری و دارایی ‌های مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی ‌های نرم افزاری داده است. ایران، با پیشرفت های علمی و ایجاد اقتصاد دانش محور قطعا یکی از کشور های قدرتمند اقتصادی دنیا خواهد شد.