آیا می دانید روزانه ۲۰ سرباز امریکایی از جنگ برگشته خودکشی منجر به مرگ می کند؟ توضیح کامل تر: اغلب این سربازان در جنگ افغانستان و عراق حضور داشته اند…